Systemy raportowania

Firmy szukają obiektywnych kryteriów oceny sytuacji w przedsiębiorstwie, które zostaną
przedstawione w nieskomplikowany sposób.

MIS (Management Information System) – jest to system przetwarzający dane, uzyskane
z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, w informacje i przekazujący te informacje w czytelnej formie
menedżerom na wszystkich szczeblach zarządzania, aby umożliwić im podejmowanie efektywnych
i terminowych decyzji w zakresie planowania, kierowania i kontrolowania działań, za które są
odpowiedzialni.

KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) - wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych
i strategicznych. Mają one duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury
organizacyjnej, gdyż stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej
o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. KPI są także narzędziem kontroli

menedżerskiej, pozwalają szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom,
wcześnie reagować na problemy, wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywne
wykorzystywanie posiadanych przez organizację zasobów.

Dashboard – przedstawia KPI w prostej formie (graficznej i/lub tabelarycznej), tak żeby menadżer
danego obszaru „rzutem oka” mógł ocenić efektywność działań, zidentyfikować potencjalne
zagrożenia i nieprawidłowości.

Skontaktuj się z nami    >>>